Svenska Shetland Sheepdogklubben (SSSK) är en specialklubb anknuten till Svenska Kennelklubben. SSSK är rikstäckande och arrangerar egna aktiviteter, prov och officiella och inofficiella hundutställningar. 

SSSK är en ideell förening vars mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda hundar.
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


Betalning till SSSK

För betalningar till oss som INTE gäller klubbshop eller utställning kan följande nummer användas:

Swishnr: 123 332 34 90

PG: 69 67 27 – 7

Annonsera i Sheltiebladet

Om du vill annonsera i Sheltiebladet kan du se mer om kostnad samt manusstopp på sidan Sheltiebladet som finns under SSSK/Sheltiebladet