Nu finns så kallad “200-analys” för BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) även för vår ras. SKK gör dessa, mer omfattande, analyser när minst 200 hundar av en ras har genomfört BPH. Sheltien är den 11:e hundrasen i ordningen som fått en sådan analys. Spindeldiagram, som visar rasens genomsnitt när det gäller BPH, finns sedan länge i SKKs avelsdata. Dessa ger dock endast medelvärden och säger inget om hur resultaten fördelar sig bland de beskrivna individerna (d.v.s om det finns många hundar i ändarna på skalan eller om de flesta är samlade runt medelvärdet). Det får man däremot veta av stapeldiagrammen i 200-analysen. Dessutom diskuteras resultaten och vad de kan betyda.

BPH beskriver flera delar av hundens beteende och personlighet. 200-analysen visar i stora drag att shelties i allmänhet – och i enlighet med rasstandarden – är måttligt intresserade av främmande personer, även om det finns individer som är väldigt sociala även mot främlingar. Sheltien är däremot sällan undergiven. Lekintresset är måttligt när det gäller nya leksaker, men större när hunden får leka med en egen leksak. Och flertalet shelties är ganska ointresserade av dragkamp. Intresset för mat är däremot vanligtvis ganska stort, men få hundar är “mattokiga”. De flesta shelties flyr (springer undan) mer eller mindre långt när det dyker upp en plötslig överraskning (siluett som plötsligt fälls upp framför hunden), men ganska få visar någon kvarstående oro efter en stund. Samma sak vid plötsligt skrammel, men där flyr de inte lika långt. När det gäller nyfikenhet att gå fram till något som varit skrämmande är variationen stor. Det finns shelties längst hela skalan, både de som är ointresserade och de som är mycket nyfikna. De flesta shelties är dock inte så intresserade av att spontant undersöka mer neutrala saker i omgivningen. När en konstig figur långsamt närmar sig är det många hundar som visar olika grad av hotfullt beteende (morrar eller skäller), men glädjande nog är det få shelties som fortfarande är rädda när figuren visar sig vara en helt normal människa. Och det är i stort sett inga som uppvisar hotfullt (aggressivt) beteende mot personer som vill hantera eller umgås med dem. Imponerbeteende gentemot människor förekommer knappast heller. Flertalet shelties har inget, eller mycket litet, emot att gå på skramligt underlag, men det finns hundar längst hela skalan. Av de shelties som gått BPH har 90% genomfört skott (man kan avstå om man vill). Majoriteten (76%) visade ingen som helst rädsla för skott, medan några få visade tydlig skotträdsla. 

Sammanfattningsvis hade de shelties som genomfört BPH, enligt uppfattningen hos beskrivarna, en positiv attityd och en allmänt glad inställning till livet. Rasen upplevdes som relativt energisk, dvs pigg, vaken och alert. Och i princip inga hundar reagerade med hot eller aggression under de delar av BPH där det inte kunde förväntas. 

Länk till hela analysen finns nedan. På SKKs hemsida finns analyser även för övriga raser.