Vad är RAS?

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som medlemmarna i den ansvariga klubben har kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och de eventuella utmaningar som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Här finner du SSSK:s senast fastställda RAS.